Sadržaj statuta Udruge za zaštitu osobnih podataka - UZOP

Na temelju članka 11. i članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17), osnivačka skupština održana 1. veljače 2019. godine, donijela je sljedeći 

 

STATUT

 

UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge. 

Članak 2.

2.1.      Naziv udruge je: UZOP – Udruga za zaštitu osobnih podataka.

2.2.      Skraćeni naziv udruge je: UZOP  Sjedište udruge je: Miramarska 24, 10000 Zagreb

Članak 3.

3.1.      UZOP je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. 

3.2.      UZOP je neprofitna pravna osoba. 

Članak 4.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rubi koji glasi: UZOP – Udruga za zaštitu osobnih podataka – Zagreb. 

Članak 5.

Udrugu zastupaju pojedinačno i samostalno Predsjednik i Potpredsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge. 

II.

PODRUČJE, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 6.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području ljudskih prava (zaštita osobnih podataka i privatnosti).

Članak 7.

Ciljevi Udruge su kako slijedi:

 • promicanja prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka,
 • podizanja svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka u javnosti

Članak 8.

8.1.      Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi su kako slijedi:

 • organiziranje predavanja, seminara, okruglih stolova radi informiranja javnosti o pravima i načinima ostvarivanja prava iz područja zaštite osobnih podataka
 • izdavanje glasila udruge
 • razvijanje programa međunarodne suradnje u zaštiti osobnih podataka
 • suradnje s javnim tijelima, znanstvenim institucijama, gospodarstvom i drugim organizacijama u svezi s aktivnostima vezanim uz izgradnju društva koje učinkovito štiti prava i slobode pojedinaca na zaštitu osobnih podataka, a posebno u smislu zaštite djece i drugih posebno ranjivih skupina
 • informiranja i organizacije javnosti o pravima i načinima ostvarivanja prava iz područja zaštite osobnih podataka

Članak 9.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimence: 

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
 • javnim priopćavanjem

III.

ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaka domaća i strana fizička i pravna osoba koja prihvaća odredbe ovog Statuta i Kodeksa časti Udruge.

Članak 11.

11.1.    Članstvo može biti redovito i počasno.

11.2.    Redovito članstvo se stječe upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge. Postupak primanja u članstvo se pokreće ispunjavanjem pristupnice, a odluku o upisu u registar članova na temelju pristupnice donosi Predsjednik. Redoviti članovi su svi oni koji kontinuirano i aktivno sudjeluju u radu i aktivnostima Udruge.

11.3.    Počasnim članom može biti osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge. Status počasnog člana se stječe na temelju posebne odluke Predsjednika Udruge koju Predsjednik donosi bilo na vlastitu inicijativu, bilo na prijedlog nekog od članova Udruge. 

11.4.    Počasni članovi imaju pravo sudjelovanja u svim aktivnostima Udruge bez prava glasa.

11.5. Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja (osnivanja), datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u Udruzi. 

 

Članak 12.

Skupština određuje godišnji iznos članarine. 

Članak 13.

13.1.    Redoviti članovi imaju pravo:

 • birati i biti birani u tijela Udruge
 • sudjelovati u donošenju odluka u tijelima Udruge
 • sudjelovati u aktivnostima Udruge

13.2.    Redoviti članovi imaju obvezu i odgovornost:

 • sudjelovati na skupštinama 
 • redovito plaćati članarinu
 • poštivati odredbe Statuta, Kodeksa časti, drugih pravni akata i odluka tijela Udruge
 • štititi ugled Udruge
 • čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze

13.3.    Počasni članovi imaju pravo:

 • sudjelovati i raspravljati na skupštinama Udruge bez prava glasa
 • sudjelovati u aktivnostima Udruge

13.4.    Počasni članovi imaju obvezu i odgovornost:

 • poštivati odredbe Statuta, Kodeksa časti, drugih pravni akata i odluka tijela Udruge
 • štititi ugled Udruge
 • čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze

Članak 14.

Članstvo u udruzi prestaje: dragovoljnim istupom, neplaćanjem članarine, isključenjem zbog razloga navedenih u Statutu i Kodeksu časti Udruge.

Članak 15.

Članu prestaje članstvo iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu. 

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik ukoliko član djeluje protivno Statutu i preuzetih obveza i odgovornosti te ako nanese materijalnu štetu Udruzi ili članovima Udruge. Isključeni član ima pravo u roku od 15  dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine.

 

IV.

TIJELA UDRUGE 

Članak 16.

Tijela udruge su: Skupština, Predsjednik, Potpredsjednik, Tajnik, Upravni odbor.

Skupština

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redoviti članovi i predstavnik pravne osobe, redovitog člana.

Članak 18.

18.1.    Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

18.2.    Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. 

18.3.    Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. 

18.4.    U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. 

18.5.    Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). 

18.6.    Neovisno o načinu iniciranja Skupštine kako je navedeno u prethodnim stavcima ovog članka, Predsjednik odnosno drugi ovlašteni predlagatelji sazivaju Skupštinu na način da najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine članovima putem elektroničke pošte dostave poziv na Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda, ostavljajući članovima Skupštine mogućnost stavljanja prijedloga izmjena i dopuna dnevnog reda u roku od 7 dana.

18.7.    U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, skupštinu na načine navedene u prethodnim stavcima ovog članka saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje ⅕ redovitih članova.

Članak 19.

19.1.    Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, skupštinom predsjedava Podpredsjednik, a u odsutnosti Podpredsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

19.2.    O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 20.

20.1. Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine, ako Statutom nije određena posebna većina. 

Članak 21.

Skupština ima sljedeće ovlasti:

 • utvrđuje politiku razvitka Udruge
 • donosi i mijenja Statut Udruge i Kodeks časti Udruge 
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • donosi i mijenja Program rada;
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Potpredsjednika, Tajnika
 • imenuje i opoziva Likvidatora Udruge, 
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge
 • daje smjernice za rad Udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze udruga i međunarodne udruge
 • odlučuje o prestanku rada Udruge
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom

Članak 22.

Neopravdani nedolazak na više od dvije skupštine uzastopce predstavlja razlog za isključenje člana koji ima pravo glasa na Skupštini. Odluku o isključenju donosi Predsjednik.

Predsjednik

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge. Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine. 

Članak 24.

Predsjednik ima sljedeće ovlasti:

 • zastupa Udrugu
 • saziva Skupštinu Udruge
 • rukovodi radom Skupštine Udruge
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge, upravlja imovinom Udruge
 • podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge
 • donosi odluke o isključenju člana iz Udruge
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim pravnim aktima Udruge. 

Članak 25.

25.1.    Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

25.2.    Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu. 

Potpredsjednik

 

Članak 26.

26.1.    U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Potpredsjednik. 

26.2.    Potpredsjednika imenuje Skupština na mandat od 4 godine. 

26.3.    Potpredsjednik je dužan preuzeti poslove po obavijesti kojom ga Predsjednik obavještava da je spriječen u konkretnoj situaciji izvršavati ovlasti koju ima na temelju Zakona ili Statuta. 

26.4.    U situaciji iz prethodnog stavka ovog članka, Predsjednik prilikom izvršavanja prenesenih ovlasti djeluje po slobodnoj ocjeni, a u skladu s ciljevima Udruge.

26.5.    U slučaju da Potpredsjednik iz opravdanih razloga nije u mogućnosti mijenjati Predsjednika o čemu ga je dužan bez odgode obavijestiti, Predsjednik donosi odluku kojom za potrebe konkretne situacije prenosi svoje ovlasti na drugu osobu.

Tajnik

Članak 27.

27.1.    Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine.

27.2.    Tajnik Udruge ima sljedeće ovlasti:

 • vodi registar članova 
 • djeluje kao kontaktna točka u redovnoj komunikaciji s članovima i potencijalnim članovima Udruge
 • vodi registar disciplinskih postupaka sukladno odredbama Kodeksa časti 
Upravni odbor

 

Članak 28.

28.1.    Upravni odbor sačinjavaju Predsjednik, Potpredsjednik i Tajnik Udruge. Mandat Upravnog odbora traje četiri godine.

28.2.    Sjednicu Upravnog odbora saziva bilo koji od njegovih članova upućivanjem poziva ostalim članovima Upravnog odbora najkasnije dan prije planiranog datuma održavanja sjednice. 

28.3.    Odluke Upravnog odbora se mogu donositi na sjednicama i izvan sjednica. Odluke se donose dvotrećinskom većinom glasova članova Upravnog odbora.

28.4.    Ovlasti Upravnog odbora su kako slijedi:

 • međusobne konzultacije, koordiniranje aktualnih projekata i aktivnosti Udruge te načelno planiranje budućih projekata i aktivnosti
 • osnivanje etičkih povjerenstava na način kako je to navedeno u Kodeksu časti udruge
 • osnivanje stalnih i povremenih komisija i drugih radnih tijela za rad u pojedinim područjima Udruge
 • tumačenje odredbi Statuta, Kodeksa časti, odluka, te drugih pravnih akata Udruge
Likvidator

 

Članak 29.

29.1.    Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština.  

29.2.    Likvidator može, a ne mora biti osoba koja izvršava funkciju Predsjednika, Potpredsjednika ili Tajnika Udruge.

Odstupanje s funkcije, opoziv

 

Članak 30.

30.1.    Predsjednik, Potpredsjednik i Tajnik mogu odstupiti s funkcije koju izvršavaju dostavljanjem pisane obavijesti o odstupanju s funkcije Skupštini i Upravnom odboru, nakon čega su dužni izvršavati svoju funkciju još 15 dana.

30.2.    Predsjednika, Potpredsjednika i Tajnika Udruge može opozvati Skupština dvotrećinskom većinom svih članova koji imaju pravo glasa na Skupštini.

V.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 31.

31.1.    Sporove i sukobe interesa unutar Udruge rješava Upravni odbor. Postupak za rješavanje sporova unutar Udruge se pokreće na zahtjev osobe/osoba koje su uključene u spor, a postupak rješavanja sukoba interesa se pokreće na zahtjev bilo kojeg člana Udruge.

31.2.    Upravni odbor odluku o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar Udruge donosi nakon što razmotri sve činjenične navode i dokaze vezane uz slučaj te nakon što sasluša osobe koje su uključene u spor te svjedoke.

32.2.    U slučaju da je u spor ili sukob interesa unutar Udruge uključen član Upravnog odbora, odluku rješavanju spora ili sukoba interesa donosi Predsjednik. U slučaju da je u spor ili sukob interesa unutar Udruge uključen Predsjednik, odluku donosi Potpredsjednik. U slučaju da su u spor ili sukob interesa uključene dvije osobe iz Upravnog odbora, odluku donosi član koji nije uključen u spor ili sukob interesa.

  VI.

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

Članak 32.

32.1.    Imovinu Udruge čine: novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine, druga imovinska prava. 

32.2.    Udruga stječe imovinu: od članarine, sponzorstava, donacija od dobrovoljnih priloga i darova, od dotacija iz proračuna, iz drugih izvora u skladu sa zakonom. 

Članak 33.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje. 

VII.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 34.

34.1.    Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

34.2.    U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti udruzi, ustanovi ili zakladi istih ili sličnih ciljeva temeljem odluke Skupštine.

34.3.    U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine. 

VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 35

Uredna dostava i slanje obavijesti u smislu ovog Statuta znači upućivanje elektroničke pošte na email adresu koju član navede u pristupnici prilikom učlanjenja u Udrugu ili upućivanje. Članovi su dužni Tajnika udruge obavještavati o svakoj promjeni email adrese.

Članak 35.

Statut Udruge i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave. 

Članak 36.

Tumačenje odredaba ovog Statuta kao i tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge. 

U Zagrebu, 1. veljače 2019. godine 

Predsjednik 

Stanko Cerin